Full Code Visual Basic Quản lý Cửa Hàng Sách

[Mã code 19510]
  1 Đánh giá    Viết đánh giá
 14      2443      5
Phí tải: 20 Xu (1Xu = 1.000đ)
Danh mục
Thể loại
Nhóm code
Ngày đăng
15-5-2018
Loại file
Full code
Dung lượng
988 KB

Đây là đề tài " Quản lý cửa hàng sách " lập trình trên VB 6.0 ,CSDL Access trong bộ môn công nghệ phần mềm.


MÔ TẢ CHI TIẾT

Code VB quản lý nhà sách, xem demo mà mình đưa lên để quyết định tải về làm đồ án nhé.


XEM THÊM ==> Hướng dẫn cài đặt chi tiết

 

HÌNH ẢNH DEMO

vb.net,vb6,quản lý thư viện,quản lý sách,visual basic,đồ án visual basic 6.0

vb.net,vb6,quản lý thư viện,quản lý sách,visual basic,đồ án visual basic 6.0

vb.net,vb6,quản lý thư viện,quản lý sách,visual basic,đồ án visual basic 6.0

vb.net,vb6,quản lý thư viện,quản lý sách,visual basic,đồ án visual basic 6.0

vb.net,vb6,quản lý thư viện,quản lý sách,visual basic,đồ án visual basic 6.0

vb.net,vb6,quản lý thư viện,quản lý sách,visual basic,đồ án visual basic 6.0

vb.net,vb6,quản lý thư viện,quản lý sách,visual basic,đồ án visual basic 6.0

vb.net,vb6,quản lý thư viện,quản lý sách,visual basic,đồ án visual basic 6.0

vb.net,vb6,quản lý thư viện,quản lý sách,visual basic,đồ án visual basic 6.0

Nguồn: Sharecode.vnHƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT

Dim cn As New ADODB.Connection

Dim Rs As New ADODB.Recordset

Private Sub Combo1_Click()

Dim rs2 As New ADODB.Recordset

rs2.Open "SELECT tenhang,dongianhap,dongiaban FROM tblhang WHERE mahang = '" & Trim(Combo1.Text) & "'", cn, adOpenStatic, adLockOptimistic

Text2.Text = rs2![tenhang]

Text3.Text = rs2![dongianhap]

Text6.Text = rs2![dongiaban]

rs2.Close

End Sub

Private Sub Form_Load()

Dim rs1 As New ADODB.Recordset

cn.ConnectionString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=C:\Users\Administrator\Desktop\DEMO\hang.mdb"

cn.CursorLocation = adUseClient

cn.Open

Rs.Open "SELECT * FROM tblhang", cn, adOpenStatic, adLockOptimistic

rs1.Open "SELECT mahang FROM tblhang", cn, adOpenStatic, adLockOptimistic

If (Not rs1.BOF) Then

rs1.MoveFirst

While (Not rs1.EOF)

Combo1.AddItem rs1![mahang]

rs1.MoveNext

Wend

End If

rs1.Close

End Sub

 

Private Sub Text3_Change()

Dim dgn, sl As Integer

dgn = Val(Text3.Text)

sl = Val(Text4.Text)

Text5.Text = dgn * sl

End Sub

Private Sub Text4_Change()

Dim dgn, sl As Integer

dgn = Val(Text3.Text)

sl = Val(Text4.Text)

Text5.Text = dgn * sl

End Sub

Dim cn As New ADODB.Connection

Dim Rs As New ADODB.Recordset

Private Sub cbomaloai_Click()

Dim rs2 As New ADODB.Recordset

rs2.Open "SELECT tenloai FROM tblphanloaihang WHERE maloai = '" & Trim(cbomaloai.Text) & "'", cn, adOpenStatic, adLockOptimistic

Text3.Text = rs2![tenloai]

rs2.Close

End Sub

 

Private Sub Form_Load()

Dim rs1 As New ADODB.Recordset

cn.ConnectionString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=C:\Users\Administrator\Desktop\DEMO\hang.mdb"

cn.CursorLocation = adUseClient

cn.Open

Rs.Open "SELECT * FROM tblhang", cn, adOpenStatic, adLockOptimistic

Set DataGrid1.DataSource = Rs

rs1.Open "SELECT maloai FROM tblphanloaihang", cn, adOpenStatic, adLockOptimistic

If (Not rs1.BOF) Then

rs1.MoveFirst

While (Not rs1.EOF)

cbomaloai.AddItem rs1![maloai]

rs1.MoveNext

Wend

End If

rs1.Close

End Sub

Private Sub Text4_Change()

Dim dgn, dgb, pt As Integer

dgn = Val(Text4.Text)

dgb = Val(Text5.Text)

pt = ((dgb - dgn) * 100) / dgn

Text6.Text = pt

End Sub

Private Sub Text5_Change()

Dim dgn, dgb, pt As Integer

dgn = Val(Text4.Text)

dgb = Val(Text5.Text)

pt = ((dgb - dgn) * 100) / dgn

Text6.Text = pt

End Sub

Private Sub Text6_Change()

Dim dgn, dgb, pt As Integer

dgn = Val(Text4.Text)

pt = Val(Text6.Text)

dgb = dgn + (dgn * pt) / 100

Text5.Text = dgb

End Sub

 

 
 
LINK DOWNLOAD

baitaplon.zip [988 KB]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
sharecode.vn
DOWNLOAD
(20 Xu)
Bạn có code hay
ĐĂNG BÁN NGAY

BÌNH LUẬN


Thanh Bình Trả lời Thích  009:18 - 12/11/2023
TẢI VỀ MÀ KHO BIẾT CÀI KIỂU GI?
Thanh Bình Trả lời Thích  008:57 - 12/11/2023
cái này cài kiểu gì?

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

5
1 Đánh giá
Code rất tốt (1)
Code tốt (0)
Code rất hay (0)
Code hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá
20:02 - 15/5/2018
Code rất tốt
Code rất tốt và phù hợp để phát triển

 HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN